Norsk økoturisme

Maarud Gaard Opplevelser har som målsetning å bli sertifisert som Norsk økoturismebedrift i løpet av 2022. Det er en krevende sertifiseringsprosess som gjennomføres via Hanen – nettverket.

Bedrifter som er sertifisert ved Norsk Økoturisme tilbyr natur- og kulturopplevelser med lokal forankring og ekte møter med mennesker og natur.

Økoturisme skal komme både naturen og lokalbefolkningen mest mulig til gode, og aktiviteter som tilbys skal ikke føre til noen negative konsekvenser, hverken for natur eller kultur. Sertifiseringsordningen Norsk Økoturisme bygger på internasjonale prinsipper for økoturisme, og ivaretar internasjonale mål anbefalt av FN og Den Internasjonale Økoturismeforeningen. Samtidig har norsk naturbrukstradisjon, vår reiselivsstruktur og våre miljøutfordringer fått satt rammene for økoturisme i Norge.

Tilfredsstiller man kriteriene for Norsk Økoturisme, lever man også opp til internasjonale mål for økoturisme. Ønsker man å være blant de beste i verden på økoturisme og utnytte de markedsmulighetene dette kan gi, så er første trinn å bli en godkjent Norsk Økoturisme-bedrift.

7 prinsipper

En økoturismebedrift:

Er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
Bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar.
Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Moose - Alces alces, male bull grazing in the grass and vegetation.

Vi har kommet godt i gang i prosessen – følg med her hva vi jobber med:

         Hurra! Da har vi fått opp det flotte skiltet som viser vårt medlemskap i HANEN. HANEN er et nettverk …

Vi i Maarud Gaard Opplevelser er glade for å ha blitt medlem i HANEN. HANEN er et nettverk for opplevelsebedrifter knyttet til …